ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

Εχετε {{order.total_quantity}} προϊόν/τα
{{item.title}}

{{item.product_short_description}}

{{key}}: {{value}}
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: {{item.quantity}}
{{item.total_price}} {{item.total_discounted_price}}
Το καλάθι είναι άδειο.
Αρχική τιμή: {{order.total_cost}}
ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

 

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ .

 

    1. Η ηλεκτρονική διεύθυνση www.sardelucky.com αποτελεί χώρο διαδικτυακής προβολής και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας με την επωνυμία «Γιαννόπουλος Ιωάννης-Γιαννόπουλος Χαράλαμπος & ΣΙΑ ΕΕ»,η οποία εδρεύει στον Κορυδαλλό Αττικής και επί της οδού Ερεχθείου αρ. 63,με Α.Φ.Μ 998573984 και αριθμό ΓΕΜΗ 44853207000 και η οποία για τις ανάγκες των παρόντων όρων χρήσης θα καλείται εφεξής «Εταιρία» , η δε ηλεκτρονική διεύθυνση θα καλείται «Ιστοσελίδα» ή «Διαδικτυακός χώρος» . Mέσω της «Ιστοσελίδας» ο επισκέπτης της μπορεί να ενημερωθεί για τα προϊόντα, τα οποία πωλεί η «Εταιρία» καθώς και να προβεί, εάν το επιθυμεί, σε αγορά προϊόντων της «Εταιρίας».

Η χρήση της «Ιστοσελίδας» από τον εκάστοτε επισκέπτη και ο οποίος για τις ανάγκες της παρούσας θα καλείται «Χρήστης» διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης , τους οποίους καλείται να αναγνώσει πριν την περιήγησή του και συναινεί ότι με μόνη την περιήγησή του σε αυτή τους έχει αποδεχθεί και συναινεί με το περιεχόμενο τους.

1.2 Η «Εταιρία» δηλώνει προς το «Χρήστη» και ο «Χρήστης» συναινεί ότι η εν γένει λειτουργία της «Ιστοσελίδας» καθώς και ειδικότερα η προβολή των προϊόντων της σε αυτήν δεν αποτελούν πρόταση εκ μέρους της «Εταιρίας» προς τον εκάστοτε «Χρήστη» για κατάρτιση σύμβασης πώλησης οποιουδήποτε από τα προβαλλόμενα στην «Ιστοσελίδα»

 

2. Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας

2.1 Ο «Χρήστης» με μόνη την περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» αποδέχεται στο σύνολό τους όρους χρήσης της «Ιστοσελίδας» και δηλώνει ότι τους έχει αναγνώσει , κατανοήσει και ότι συμφωνεί πλήρως με αυτούς. Περαιτέρω, ο «Χρήστης» αποδέχεται τόσο ότι θα λαμβάνει γνώση των όρων χρήσης του «Ιστοσελίδας» και πιθανόν μελλοντικών τροποποιήσεων / ή και προσθηκών τους κάθε φορά πριν την περιήγησή σε αυτήν όσο και ότι με μόνη την περιήγησή του συναινεί με το περιεχόμενο των εκάστοτε αναθεωρημένων όρων χρήσης της «Ιστοσελίδας».

Η «Εταιρία» δηλώνει στο «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ,ότι σε περίπτωση διαφωνίας του δεν θα συνεχίζει την περιήγησή του άλλως στην περίπτωση κατά την οποία θα συνεχίσει την περιήγησή του, η ενέργεια αυτή ισοδυναμεί με συναίνεση εκ μέρους του σχετικά με το περιεχόμενο των όρων της «Ιστοσελίδας».

2.2 Για τη χρήση της «Ιστοσελίδας» δεν απαιτείται εκ μέρους του «Χρήστη» εγγραφή.

2.3 Μ έσω της περιήγησής του στις επιμέρους σελίδες και κατηγορίες αυτών της «Ιστοσελίδας» ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα προϊόντα τα οποία πωλεί η «Εταιρία» καθώς και για την εν γένει δραστηριοποίηση της «Εταιρίας» και να προβεί σε αγορά προϊόντων από αυτά που πωλεί η «Εταιρία» μέσω της «Ιστοσελίδας»

2.3 Προκειμένου να προβαίνει σε χρήση της «Ιστοσελίδας» ο «Χρήστης» είναι απαραίτητο να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την σύναψη εξ αποστάσεως πώλησης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της «Εταιρίας»

2.4 Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» επιθυμεί να κάνει χρήση κάποιας κατηγορίας ή / και σελίδας της ιστοσελίδας όπως π.χ. να επικοινωνήσει με την «Εταιρία» μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ενδέχεται να είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει στα κατάλληλα πεδία τα στοιχεία που θα του ζητηθούν .

2.5 Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την εν γένει χρήση της «Ιστοσελίδας» αλλά και ειδικότερα με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως αγοράς προϊόντων της «Εταιρίας» δύναται να επικοινωνεί είτε μέσω τηλεφωνικής κλήσης στο τηλ.2104327597 είτε με αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας hi@sardelucky.com.

 

 

3. Τροποποιήσεις

 

3.1 Η «Εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα , και ο «Χρήστης» συναινεί, να προβαίνει χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση του «Χρήστη» σε οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση , προσθήκη ακόμα και κατάργηση τμήματος ή / και του συνόλου σελίδων, κατηγοριών, εφαρμογών και λογισμικών της «Ιστοσελίδας» όπως επίσης να μεταβάλει εν γένει τη λειτουργία , τον τρόπο παρουσίασης και τη δομή της καθώς και να διακόψει πλήρως τη λειτουργία της

3.2 Η «Εταιρία» δηλώνει προς το «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι κάθε φορά με μόνη την περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» έχει ενημερωθεί για τις πιθανές τροποποιήσεις της «Ιστοσελίδας» καθώς και ότι έχει λάβει γνώση ενδεχόμενων τροποποιήσεων των όρων χρήσης και συναινεί με τις τροποποιήσεις αυτές.

 

4 . Σύνδεσμοι – Υπερσύνδεσμοι

4.1 Η «Εταιρία» δηλώνει προς το «Χρήστη» ότι ο «Διαδικτυακός χώρος» ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή / και υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων προσώπων φυσικών / ή και νομικών , για την περιήγηση στις οποίες ο «Χρήστης» έχει την αποκλειστική ευθύνη. Περαιτέρω ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η «Εταιρία» δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο λειτουργίας, τους όρους χρήσης και το εν γένει περιεχόμενο των ιστοσελίδων των τρίτων προσώπων.

4.2 Ειδικά για τους όρους χρήσης των ως άνω αναφερόμενων ιστοσελίδων η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι είναι χρήσιμο και σκόπιμο πριν την περιήγησή του σε αυτές να λάβει γνώση.

 

 

5. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

5.1 Η «Εταιρία» δηλώνει στον «Χρήστη» ότι το περιεχόμενο της «Ιστοσελίδας» στο σύνολο του αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής / ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «Εταιρίας» ή τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεόμενών με αυτή και ο «Χρήστης» είναι υποχρεωμένος να απέχει από κάθε προσβολή αυτών .

Στη έννοια του περιεχομένου της «Ιστοσελίδας» περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα , τα σήματα , τα λογότυπα, οι φωτογραφίες , τα λογισμικά κ.λ.π

5.2 Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δύναται να χρησιμοποίει την ιστοσελίδα μόνο για προσωπική χρήση προκειμένου να ενημερωθεί για τα προϊόντα που πωλεί η «Εταιρία» μέσω αυτής ή / να προβεί σε αγορά κάποιου ή κάποιων εκ των προϊόντων αυτών .

Περαιτέρω η «Εταιρία» δηλώνει προς το «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι απαγορεύεται η εκ μέρους του καθοιονδήποτε τρόπο η εκμετάλλευση μέρους ή του συνόλου της «Ιστοσελίδας» για εμπορικό ή εν γένει οικονομικό σκοπό , της «Εταιρίας» επιφυλασσόμενης να αξιώσει από τον «Χρήστη» την αποκατάσταση κάθε θετικής ή / και αποθετικής ζημίας ήθελε προκληθεί από τη μη τήρηση των περιλαμβανομένων στην παράγραφο υπό τον τίτλο «Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας»

 

6. Περιορισμός ευθύνης

6.1 Η «Εταιρία» επισημαίνει στο «Χρήστη» ότι θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό καθώς και τα μέσα ,προκειμένου να είναι εφικτή η ασφαλής και απρόσκοπτη περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα», για την οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο «Χρήστης» και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν έχει δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της «Εταιρίας» σε περίπτωση κατά την οποία υποστεί οποιαδήποτε βλάβη λόγω της περιήγησής του στην «Ιστοσελίδα», όπως π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εάν υποστεί βλάβη η συσκευή περιήγησής μέσω της οποίας περιηγήθηκε στην «Ιστοσελίδα».

6.2 Η «Εταιρία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να είναι δυνατή η συνεχής και απρόσκοπτη η περιήγηση του «Χρήστη» στην «Ιστοσελίδα» και η ολοκλήρωση ενδεχόμενων αγορών στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι ,για λόγους που δεν οφείλονται στην «Εταιρία», ενδέχεται να μην είναι δυνατή η απρόσκοπτη περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» για παράδειγμα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω μη ορθής εμφάνισης μιας συγκριμένης κατηγορίας , μη ορθής λειτουργίας μιας εφαρμογής , μη ορθής εμφάνισης περιλαμβανομένων φωτογραφιών , εικαστικών κ.λπ. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει έναντι της «Εταιρίας» οποιαδήποτε αξίωση για προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν εξ αυτού του λόγου.

6.3 Η «Εταιρία» δηλώνει προς το «Χρήστη» και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατανόηση του συνόλου των πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην «Ιστοσελίδα» καθώς και για την περαιτέρω χρήση εκ μέρους του των πληροφοριών αυτών και ότι δεν έχει δικαίωμα να αξιώσει από την «Εταιρία» οτιδήποτε εξ αυτής της αιτίας.

 

7.Πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7.1 Η «Εταιρία» δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο οποιασδήποτε πληροφορίας δηλώσει ο «Χρήστης» και ενδεχομένως διαβιβάσει κατά την χρήση της «Ιστοσελίδας» καθώς επίσης ότι ενδεχομένως να προβαίνει σε χρήση των πληροφοριών στα πλαίσια επικοινωνίας της με το «Χρήστη».

7.3 Η «Εταιρία» δηλώνει ότι για την ασφαλή περιήγηση στην «Ιστοσελίδα» κάνει χρήση …………………..

7.3 Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι, για την ασφαλή περιήγησή του στην «Ιστοσελίδα» μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ,πρέπει να διαθέτει τόσο τον κατάλληλο εξοπλισμό όσο και τα κατάλληλα μέσα.

7.4 Ο «Χρήστης» , ο οποίος επιθυμεί να επικοινωνήσει με την «Εταιρία» μέσω της «Ιστοσελίδας» ή και να ολοκληρώσει κάποια αγορά προϊόντος από αυτά τα οποία πωλεί η «Εταιρία» μέσω της «Ιστοσελίδας» , ενδέχεται να δηλώσει κάποια στοιχεία του και αποδέχεται ότι συναινεί με την συλλογή αυτών των στοιχείων εκ μέρους της «Εταιρίας» με μόνη τη δήλωσή των στοιχείων αυτών .

7.5 Η «Εταιρία» δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε αποκάλυψη των στοιχείων του «Χρήστη» χωρίς να έχει τη συναίνεση του εκτός εάν τούτο απαιτηθεί από το Νόμο. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι η χρήση των δηλωθέντων στοιχείων προς την «Εταιρία» θα γίνει στα πλαίσια της επικοινωνίας με αυτόν καθώς και στα πλαίσια ενδεχόμενης παροχής των προσφερόμενών μέσω της «Ιστοσελίδας» υπηρεσιών προς αυτόν από ή / και την εταιρία κατασκευής και υποστήριξης της «Ιστοσελίδας».

7.6 Η «Εταιρία» δηλώνει και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί να δηλώσει μέσω κάποια πεδίου της «Ιστοσελίδας» στοιχεία είναι υποχρεωμένος να δηλώνει ακριβή, αληθή και επικαιροποιημένα στοιχεία και έχει αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση μη επίτευξης επικοινωνίας εκ του λόγου μη τήρησης αυτής της υποχρέωσής του.

7.8 Η «Εταιρία» δηλώνει στο «Χρήστη» , ο οποίος έχει προβεί μέσω της καθοιονδήποτε τρόπο χρήσης της «Ιστοσελίδας» σε δήλωση στοιχείων ότι έχει τα δικαιώματα, τα οποία προβλέπει η νομοθεσία για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως αυτά των άρθρων 11-13 του ν. 2572/1997.

7.9 Newsletters. H «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη», ότι στην περίπτωση που επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με τα προϊόντα και τη δραστηριότητα της «Εταιρίας» μέσω της «Ιστοσελίδας» θα πρέπει να κάνει εγγραφή μέσω της συμπλήρωσης στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία. Με μόνη τη συμπλήρωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του στο πεδίο για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής newsletters , o «Χρήστης» συναινεί με τη συλλογή των στοιχείων του , την επεξεργασία τους και την αποστολή εκ μέρους της «Εταιρίας» των ενημερωτικών μηνυμάτων . Μετά την εγγραφή θα λάβει….

Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι έχει το δικαίωμα επικοινωνώντας με την «Εταιρία» μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας , που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του , με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την «Εταιρία» στην ηλεκτρονική διεύθυνση hi@sardelucky.com να αιτηθεί την διαγραφή του από τη λίστα παραληπτών newsletters καθώς να ζητήσει την επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχειών από αυτόν.

7.10 Cookies. H «Εταιρία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι ο «Διαδικτυακός χώρος» χρησιμοποιεί cookies , δηλαδή μικρά αρχεία με πληροφορίες. Τα αρχεία αυτά (cookies) η εκάστοτε ιστοσελίδα που τα χρησιμοποιεί τα αποθηκεύει (και ειδικότερα ο εξυπηρετητής ιστού – web server), στην συσκευή περιήγησης του εκάστοτε επισκέπτη της με αποτέλεσμα κάθε φορά κατά την οποία ο συγκεκριμένος χρήστης περιηγείται την ίδια ιστοσελίδα , η τελευταία έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τις πληροφορίες αυτές.

Περαιτέρω η «Εταιρία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι τα cookies , τα οποία χρησιμοποιεί βοηθούν την πλοήγηση του «Χρήστη» στην «Ιστοσελίδα» και τις προσφέρουν τη δυνατότητα να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της «Ιστοσελίδας». Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς του λόγω της χρήσης cookies από την «Ιστοσελίδα» , καθώς και ότι ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του να ζητήσει , εάν το επιθυμεί την απόρριψη των cookies. Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» προβεί μέσω των ως άνω ρυθμίσεων του φυλλομετρητή του σε απόρριψη των cookies ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή του σε ορισμένες λειτουργίες της «Ιστοσελίδας».

H «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι κάνει χρήση της υπηρεσίας Google analytics.

7.11 Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι ενδεχομένως η «Ιστοσελίδα» να περιέχει συνδέσμους ή / και υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών, των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων . Οι ιστοσελίδες των τρίτων προσώπων διέπονται από τη δική τους πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την οποία η «Εταιρία» δεν έχει καμία ευθύνη και προτρέπει τον «Χρήστη» να λαμβάνει γνώση πριν την περιήγηση του σε αυτή.

7.12 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή / και ερώτηση αναφορικά με την πολιτική απορρήτου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο «Χρήστης» μπορεί να επικοινωνεί με την «Εταιρία» στην ηλεκτρονική διεύθυνση hi@sardelucky.com καθώς και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2104327597.

 

 

B.ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Προϋποθέσεις

ι. Η «Εταιρία» δηλώνει προς τον «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι προκειμένου να προβαίνει μέσω της «Ιστοσελίδας» σε αγορά προϊόντων είναι απαραίτητο να τηρεί τις επιβαλλόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης , να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και να είναι ενήλικος .

ιι. Η «Εταιρία» δηλώνει προς το «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι η εξ αποστάσεως πώληση των προϊόντων της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει εκ μέρους του «Χρήστη» την ανεπιφύλακτη αποδοχή τόσο των όρων πώλησης , όσο και του συνόλου των όρων χρήσης της «ιστοσελίδας»

 

2. Στοιχεία παραγγελίας.

ι. Ο «Χρήστης» προκειμένου να ολοκληρώσει την παραγγελία του οφείλει να συμπληρώσει ή /και να επιλέξει τα κατάλληλα πεδία , τα οποία θα του ζητηθούν , στην «Ιστοσελίδα» , όπως π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το είδος του προϊόντος , το οποίο επιθυμεί να αγοράσει, την ποσότητα αυτού, το όνομα του , το επώνυμο , τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του (email) κ.λπ.

ιι. Ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για ορθή, αληθή και ακριβή δήλωση των προσωπικών του στοιχείων καθώς και των στοιχείων της παραγγελίας του στην «Ιστοσελίδα» Σε κάθε περίπτωση έχει τη δυνατότητα πριν την αποστολή της παραγγελίας να την ακυρώσει ή να τη διαφοροποιήσει κατά περιεχόμενο .

 

3. Περιγραφή και εμφάνιση προϊόντων

ι. Η «Εταιρία» δηλώνει προς το «Χρήστη» ότι δύναται να λαμβάνει πληροφορίες για τα προϊόντα , τα οποία πωλεί η «Εταιρία» μέσω της «Ιστοσελίδας», μέσω των αναρτημένων στις οικείες θέσεις φωτογραφιών αυτών καθώς και των , όποιων ενδεχομένως πληροφοριών συνοδεύουν αυτές τις πληροφορίες, ήτοι ενδεικτικά των βασικών των χαρακτηριστικών .

ιι. Η «Εταιρία» δηλώνει προς το «Χρήστη» , ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα καθώς και ότι έχει καταβληθεί , η μέγιστη δυνατή προσπάθεια εκ μέρους της , ώστε οι πληροφορίες που θα λάβει για τα προϊόντα ο «Χρήστης» μέσω της ιστοσελίδας να είναι ορθές και ακριβείς. Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι για λόγους, για τους οποίους δεν ευθύνεται αυτή δύναται να υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο εμφάνισης όπως π.χ. λόγω της χρήσης συγκεκριμένου φυλλομετρητή , συσκευής περιήγησης κ.λπ. ή λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας.

ιιι. Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι εάν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες ή / και διευκρινίσεις για τα εμφανιζόμενα στην «Ιστοσελίδα» προϊόντα της «Εταιρίας» ή/ και για τον εν γένει τρόπο ολοκλήρωσης αγοράς οπουδήποτε από τα εμφανιζόμενα προϊόντα μπορεί να επικοινωνεί με την «Εταιρία» με το τμήμα e-shop στο τηλ. 2104327597 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας hi@sardelucky.com

 

4. Περιγραφή σταδίων αγοράς.

ι. Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» , ότι προκειμένου να προβεί σε εξ αποστάσεως αγορά των προϊόντων της «Εταιρίας» μέσω της ιστοσελίδας , είναι απαραίτητο να ακολουθήσει την περιγραφόμενη διαδικασία αγοράς στην «Ιστοσελίδα».

ιι. Πιο συγκεκριμένα , ο «Χρήστης» προκειμένου να προβεί σε αγορά προϊόντων θα πρέπει να επιλέξει για το «Καλάθι αγορών» ( κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο εικονίδιο)τα προϊόντα τα οποία επιθυμεί, και να ολοκληρώσει τη διαδικασία αγορά , σύμφωνα με την περιγραφή των εμφανιζομένων εικονιδίων , έχοντας ,επιπλέον, συμπληρώσει όποιο σχετικό πεδίο απαιτηθεί , επιλέξει τρόπο πληρωμής και αποδεχθεί τους όρους χρήσης»

ιιι. Διαδικασία παραγγελίας. Ο «Χρήστης» θα ακολουθήσει επιγραμμικά (on line) την ακόλουθη διαδικασία:

α. Επιλέγει ( «κάνει κλικ») το προϊόν με το συγκεκριμένο κωδικό που επιθυμεί

β. Επιλέγει («κάνει κλικ») τα πεδία με τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ( μέγεθος –ποσότητα)

γ. Επιλέγει («κάνει κλικ») την ένδειξη «Προσθήκη στο καλάθι»

δ. Επιλέγοντας το εικονίδιο καλάθι ενημερώνεται για το σύνολο της παραγγελίας και τα πιθανά έξοδα αποστολής.

ε. Επιλέγει την ένδειξη ολοκλήρωση αγορών.

στ. Συμπληρώνει τα υποχρεωτικά πεδία που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των αγορών

ιv. Στη συνέχεια ο «Χρήστης» θα λάβει ένα email από την «Εταιρία» , η αποστολή του οποίου σκοπό έχει …….

V.α. Αγορά μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Εκτός από τη δυνατότητα να προβεί διαδικτυακά ,μέσω της περιγραφόμενης και υποστηριζόμενης από την «Ιστοσελίδα» διαδικασίας, σε αγορά προϊόντος/-ντων της «Εταιρίας» , ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντος /-ντων μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας .

Προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς μέσω τηλεφωνικής κλήσης ο «Χρήστης» θα πρέπει να ακολουθήσει τα κάτωθι στάδια:

αα. Να επικοινωνήσει με την «Εταιρία» μέσω τηλεφωνικής κλήσης στο 210 4327597 και

αβ. Να δηλώσει το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει.

αγ. Να δηλώσει τα στοιχεία, που θα του ζητηθούν και ειδικότερα : Ονοματεπώνυμο, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης παράδοσης της παραγγελίας, κωδικός του προϊόντος ή των προϊόντων , ποσότητα, να επιβεβαιώσει τον τρόπο πληρωμής, το τελικό κόστος της παραγγελίας , των εξόδων αποστολής συμπεριλαμβανομένων στην περίπτωση που υπάρχουν σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους.

β. Αγορά μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» επιλέξει να προβεί σε αγορά προϊόντων της «Ιστοσελίδας» μέσω τηλεφωνικής κλήσης συναινεί ότι με μόνη την τηλεφωνική κλήση προς την «Εταιρία» έχει ενημερωθεί για το σύνολο των όρων χρήσης της «Ιστοσελίδας» αλλά και των ειδικότερων όρων ολοκλήρωσης της πώλησης και κυρίως την τιμή των προϊόντων καθώς και την διαδικασία αποστολής και παράδοσης των προϊόντων και αποδέχεται όλα τα προαναφερόμενα.

γ. Περιγραφή τρόπου πληρωμής μέσω τηλεφωνικής κλήσης

γα. Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» προβεί σε αγορά προϊόντων της «Εταιρίας» μέσω τηλεφωνικής κλήσης ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να προβεί σε πληρωμή είναι η κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, η οποία θα έχει προηγηθεί σε κάθε περίπτωση της αποστολής της παραγγελίας στο «Χρήστη».

γβ. Ο «Χρήστης» στην ως άνω περίπτωση πρέπει να καταθέσει το συνολικό – τελικό ποσό της παραγγελίας σε έναν από τους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς : 1. ………………………………………..

2……………………………………………….. και εν συνεχεία να αποστείλει αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο τηλέφωνο ………………… ή μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) hi@sardelucky.com.

Το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής , που θα λάβει η «Εταιρία» με τον ανωτέρω τρόπο είναι απαραίτητο να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του «Χρήστη» , που προέβη στην αγορά των προϊόντων .

VI. Ειδικά για παραγγελίες που παρουσιάζουν ενδεχομένως ειδικά χαρακτηριστικά όπως π.χ μεγάλη τελική αξία ή αυξημένο αριθμό τεμαχίων η «Εταιρία» διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με κάθε διαθέσιμο τρόπο με το «Χρήστη» , πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας προκειμένου να επαληθεύσει την ταυτότητά του και τα στοιχεία της παραγγελίας.

5 . Διαθεσιμότητα προϊόντων

Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη»,ότι ο τελευταίος δύναται να προβαίνει σε αγορές προϊόντων της «Εταιρίας» από τα εμφανιζόμενα στην «Ιστοσελίδα»

6. Τιμές προϊόντων.

ι. Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι πωλεί τα εμφανιζόμενα προϊόντα στην τιμή που έχει σημειωθεί κάθε φορά κατά την χρονική στιγμή της πώλησης στην «Ιστοσελίδα» . Η «Εταιρία» δηλώνει στο «Χρήστη» η τιμή των προϊόντων δύναται να μεταβάλλεται γιατί βρίσκεται σε συνάρτηση με διάφορες παραμέτρους , όπως π.χ. η μεταβολή του κόστους παραγωγής τους , η πώληση του σε περιόδους εκπτώσεων κ.λπ. .π

ιι. Η «Εταιρία» δηλώνει προς το «Χρήστη» ότι διατηρεί το δικαίωμα να μην ολοκληρώσει την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος, εάν για λόγους που δεν φέρει ευθύνη π.χ. λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας της «Ιστοσελίδας» ή εκ γραφικής παραδρομής έχει αναγραφεί τιμή διαφορετική από την κανονική ή εάν υπάρχει λανθασμένη περιγραφή του προϊόντος.

ιιι. Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι θα ήταν σκόπιμο να επικοινωνεί με την «Εταιρία» στο τηλ………….. ή στο email …………………….. , εάν υποπέσει στην αντίληψη του οποιαδήποτε «μη κανονική» περιλαμβανόμενη στην «Ιστοσελίδα» περιγραφή προϊόντος κατά τα χαρακτηριστικά του ή / και την τιμή του πριν προβεί σε οποιαδήποτε αγορά προϊόντος μέσω της «Ιστοσελίδας»

 

7.Τρόποι πληρωμής

Ο «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το τίμημα των προϊόντων τα οποία θα αγοράσει μέσω της ιστοσελίδας με πληρωμή μέσω των πιστωτικών καρτών Visa , Mastercard, American Express καθώς και των χρεωστικών ……………….αλλά και μέσω PayPal , με αντικαταβολή και με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό , όπως ειδικότερα ακολούθως περιγράφεται και σε κάθε περίπτωση η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι όλοι οι προαναφερόμενοι τρόποι πληρωμής πραγματοποιούνται εντός των πλαισίων που καθορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία.

ι. Πληρωμή με κάρτα.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» επιλέξει να πληρώσει με κάρτα , τούτο πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος χρέωσης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK και ο «Χρήστης» αποδέχεται ότι δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής έλεγχος των στοιχείων πληρωμής καθώς και ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα να μην ολοκληρωθεί η παραγγελία.

Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι δεν προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία στοιχείων πιστωτικών καρτών καθώς και ότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση του απορρήτου τόσο των στοιχείων της παραγγελίας όσο και της πληρωμής.

Περαιτέρω για την ασφάλεια της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής συναλλαγής τα στοιχεία της κάρτας του «Χρήστη» κρυπτογραφούνται μέσω του συστήματος πληρωμών της Τράπεζας EUROBANK.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται λόγω τραπεζικής πολιτικής δέσμευση των χρημάτων για 7 ημέρες.

Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνει με πιστωτική κάρτα ο «Χρήστης» πρέπει να παραλαμβάνει την παραγγελία ο ίδιος με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητάς του ή τρίτο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο.

ii. Πληρωμή μέσω PayPal.

O «Χρήστης» έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα προϊόντα τα οποία θα αγοράσει από την «Ιστοσελίδα» μέσω της υπηρεσίας PayPal.

Η χρήση του συστήματος πληρωμών PayPal προϋποθέτει την εκ μέρους του «Χρήστη» δημιουργία λογαριασμού στην ως άνω υπηρεσία και την αποδοχή των όρων της σχετικής σύμβασης με την Paypal , οπότε εν συνεχεία δύναται να επιλέξει μέσω της «Ιστοσελίδας» την ένδειξη «Πληρωμή μέσω Payapal».

Σε κάθε περίπτωση για τους ακριβείς όρους καθώς και για διευκρινίσεις για την λειτουργία του συστήματος Paypal ο «Χρήστης» είναι χρήσιμο να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του συστήματος πληρωμών

ιιι. Πληρωμή με αντικαταβολή .

Ο «Χρήστης» έχει το δικαίωμα να εξοφλήσει τα προϊόντα, τα οποία θα αγοράσει από την «Ιστοσελίδα» με αντικαταβολή και πιο συγκεκριμένα με πληρωμή του ποσού στον εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο της εταιρίας ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται η «Εταιρία» . Η πληρωμή πραγματοποιείται κατά την ημέρα παράδοσης της παραγγελίας στο «Χρήστη», στον χώρο που έχει οριστεί ως τόπος παράδοσης των προϊόντων και πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για κάθε δαπάνη ,που πιθανόν να απαιτηθεί για την περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή ,ο «Χρήστης» θα έχει ενημερωθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι ενδέχεται για λόγους , όπως π.χ ο δυσπρόσιτος χαρακτήρας του τόπου παράδοσης της παραγγελίας να μην υποστηρίζεται η υπηρεσία πληρωμής με αντικαταβολή από τις συνεργαζόμενες με την «Εταιρία» εταιρίες ταχυμεταφορών. Η «Εταιρία» , στην ως άνω περίπτωση θα ενημερώνει το «Χρήστη», ότι δεν είναι εφικτή η πληρωμή με τον τρόπο αυτό

 

iv. Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

α. Σε περίπτωση που ο «Χρήστης» επιθυμεί να εξοφλήσει το ποσό με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει καταθέσει το σύνολο του ποσού σε κάποιον από του ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

α……………………………….

β. ………………………………

γ. Η κατάθεση του ποσού δύναται να γίνει δεκτή το αργότερο εντός

 

και εν συνεχεία ο «Χρήστης» θα αποστέλλει στην «Εταιρία» αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης είτε στο email hi@sardelucky.com ή στο φαξ 2105624375 , όπου πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του «Χρήστη».

β. Όπως ήδη ανωτέρω έχει σημειωθεί ο «Χρήστης» έχει δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντων μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Στην περίπτωση αυτή έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ο «Χρήστης» οφείλει να ακολουθήσει την ως άνω υπό στοιχ. 7 IV α διαδικασία .

 

 

8.Αποστολή και παράδοση προϊόντων

Ι. Χρόνος και τρόπος παράδοσης.

Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι ο ελάχιστος χρόνος που θα απαιτηθεί για την παράδοση της εκάστοτε παραγγελίας, στον τόπο που προσηκόντως έχει δηλωθεί μέσω των κατάλληλων πεδίων της «Ιστοσελίδας» από το «Χρήστη», είναι το χρονικό διάστημα των έξι εργάσιμων ημερών και σε κάθε περίπτωση εντός 12 εργάσιμων ημερών.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται μέσω των συνεργαζόμενων εταιριών μεταφορών και ταχυμεταφορών της «Εταιρίας».

Η «Εταιρία» δηλώνει προς το «Χρήστη» και ο «Χρήστης» το αποδέχεται ότι ενδέχεται να τροποποιείται ο παρόν όρος σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο παράδοσης των προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση η «Εταιρία» δηλώνει προς το «Χρήστη» ότι δεν φέρει ευθύνη για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης των προϊόντων για λόγους ου δεν ευθύνεται η ίδια.

ΙΙ. Δαπάνη αποστολής.

Η «Εταιρία» ενημερώνει το «Χρήστη» ότι τα έξοδα αποστολής των προϊόντων βαρύνουν την «Εταιρία» εκτός από την περίπτωση αποστολής παραγγελίας στην Κύπρο , οπότε ο «Χρήστης» επιβαρύνεται με το ποσό των 20 ευρώ για τη δαπάνη αποστολής. Στην περίπτωση ύπαρξης δαπανών αποστολής ο «Χρήστης» θα έχει ενημερωθεί λεπτομερώς πριν την ολοκλήρωση της αγοράς.

Η «Εταιρία» διευκρινίζει ότι τα ανωτέρω , σχετικά με τη δαπάνη αποστολής, ισχύουν υπό τη ρητή επιφύλαξη ότι η παράδοση πραγματοποιείται μέσω των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιριών μεταφορών και ταχυμεταφορών .

 

 

9. Όροι επιστροφής προϊόντων.

 

1.Επιστροφή προϊόντων λόγω υπαναχώρησης.

 

Η «Εταιρία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι έχει δικαίωμα , εντός των ορίων και υπό τη ρητή επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας, να επιστρέψει στην «Εταιρία» το-α προϊόν-ντα , που έχει αγοράσει από την «Ιστοσελίδα», ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση της πώλησης υπό την προϋπόθεση επιστροφής του παραστατικού αγοράς και την τήρηση των σχετικών όρων , όπως κατωτέρω περιγράφονται.

 

ι. Περιγραφή δικαιώματος υπαναχώρησης και προθεσμία ασκήσεως.

Ο «Χρήστης» έχει δικαίωμα εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που απέκτησε ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο τη φυσική κατοχή των αγαθών, να προβεί χωρίς να αναφέρει το λόγο σε υπαναχώρηση από την αγορά την οποία έχει πραγματοποιήσει μέσω της «Ιστοσελίδας»

ιι. Τρόπος άσκησης δικαιώματος.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ο «Χρήστης» δύναται να το ασκήσει αποστέλλοντας σε κάθε περίπτωση και τα προϊόντα στην «Εταιρία»

α. είτε αποστέλλοντας στο hi@sardelucky.com ,πάντα εντός της προθεσμίας που αναφέρεται ως άνω, το κείμενο της δήλωσης υπαναχώρησης το οποίο μπορεί να βρει εδώ και εφόσον έχει προηγουμένως συμπληρώσει με λεπτομέρεια τα στοιχεία που απαιτούνται και

β. είτε προβαίνοντας σε οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση προς την «Εταιρία» της βούλησης του να υπαναχωρήσει από την αγορά την οποία έχει πραγματοποιήσει μέσω της «Ιστοσελίδας» και αποστέλλοντας αυτή στην «Εταιρία»

 

Ειδικά στην περίπτωση που ο «Χρήστης» αποστείλει ηλεκτρονικά τη δήλωση για υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς η «Εταιρία» θα αποστείλει αμελλητί προς το «Χρήστη» επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσής του αυτής.

 

ιιι. Υποχρεώσεις Χρήστη σε περίπτωση υπαναχώρησης.

α. Ο «Χρήστης» , ο οποίος θα προβεί στην άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω υποχρεούται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ενημέρωσε την «Εταιρία», σύμφωνα με την προβλεπόμενη ως άνω διαδικασία, σχετικά με την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την αγορά στην οποία έχει προβεί μέσω της «Ιστοσελίδας» , να αποστείλει πίσω τα προϊόντα

Η προθεσμία αυτή τηρείται εάν ο «Χρήστης» επιστρέψει στείλει πίσω τα αγαθά πριν την εκπνοή των 14 ημερολογιακών ημερών .

β. Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην «Εταιρία» βαρύνουν τον «Χρήστη» και η επιστροφή του πραγματοποιείται από τις συνεργαζόμενες με την «Εταιρία» εταιρίες μεταφορών και ταχυμεταφορών

γ. Ο «Χρήστης» υποχρεούνται μαζί με τα προϊόντα που θα επιστρέψει στην «Εταιρία» να επιστρέψει και το παραστατικό που είχε εκδώσει η «Εταιρία» για την πώληση των προϊόντων

δ. Τα προϊόντα που θα επιστραφούν στην «Εταιρία» από τον «Χρήστη» δεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί ή να έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημία. Επομένως ο «Χρήστης» πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς να έχει αφαιρέσει τα καρτελάκια που πιθανόν να φέρουν τα προϊόντα . Ο «Χρήστης» πρέπει να επιστρέφει τα προϊόντα στην αρχική τους συσκευασία και να έχει χειριστεί τα προϊόντα χωρίς να έχουν υποστεί αλλοιώσεις είτε αυτά είτε η αρχική τους συσκευασία. Σε κάθε περίπτωση ο «Χρήστης» φέρει την ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από το χειρισμό , που δεν ήταν απαραίτητος για να διαπιστώσει τη φύση , τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων.

ε. Ο «Χρήστης» είτε στην περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας είτε στην περίπτωση που έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή είναι υποχρεωμένος να υποδείξει στην «Εταιρία» αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση του ποσού που πρέπει να πληρώσει η «Εταιρία».

ιv. Υποχρεώσεις Εταιρίας σε περίπτωση υπαναχώρησης «Χρήστη» .

α. Η «Εταιρία», χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα επιστρέψει στον «Χρήστη» κάθε πληρωμή που έλαβε από τον τελευταίο και πάντως εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του «Χρήστη», σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα στην οικεία παράγραφο, να υπαναχωρήσει από την αγορά.

β. Κατά παρέκκλιση η «Εταιρία» δεν απαιτείται να επιστρέψει στο «Χρήστη» πρόσθετες δαπάνες που κατέβαλε ο «Χρήστης» π.χ. στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» είχε επιλέξει ταχύτερο τρόπο παράδοσης των προϊόντων με επιβάρυνση οικονομική δική του.

γ. Η «Εταιρία» θα επιστρέψει τα χρήματα στον «Χρήστη» χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα με τα οποία έλαβε τα χρήματα από τον «Χρήστη» κατά τη σύναψη της πώλησης. Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» είχε επιλέξει , ως τρόπο εξόφλησης την αντικαταβολή η «Εταιρία» θα επιστρέψει τα χρήματα στο «Χρήστη» με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του «Χρήστη» , τον οποίο πρέπει να έχει συμπληρώσει προσηκόντως και ευκρινώς στη φόρμα της δήλωσης υπαναχώρησης ή να τον έχει γνωστοποιήσει στην «Εταιρία» ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση οποιασδήποτε άλλης δήλωσης του περί υπαναχώρησης από την αγορά .

Η «Εταιρία» θα επιστρέψει στο «Χρήστη» κάθε πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και στην περίπτωση κατά την οποία η πώληση έχει συναφθεί μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας.

δ. Η «Εταιρία» μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή των χρημάτων στο «Χρήστη» μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής – «Χρήστης» να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα , όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο

 

2. Επιστροφή λόγω ύπαρξης ελαττώματος

Ο «Χρήστης» έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση , τη διόρθωση του προϊόντος , το οποίο αγόρασε μέσω της «Ιστοσελίδας» ή να του επιστραφούν τα χρήματα που κατέβαλε ή να μειωθεί το τίμημα , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί πώλησης των άρθρων 534 Α.Κ και ειδικότερα για την αντικατάσταση ή την υπαναχώρηση ή τη μείωση του τιμήματος , στην περίπτωση που πρόκειται για ελαττωματικό προϊόν .

Στην περίπτωση αυτή ρητώς συμφωνείται ότι όλα τα ανωτέρω δικαιώματα τελούν υπό τη ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της «Εταιρίας» περί ελέγχου και διαπίστωσης ύπαρξης ελαττώματος ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος.

Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύπαρξη ελαττωματικού προϊόντος τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την «Εταιρία».