ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΟΥ

Εχετε {{order.total_quantity}} προϊόν/τα
{{item.title}}

{{item.product_short_description}}

{{key}}: {{value}}
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: {{item.quantity}}
{{item.total_price}} {{item.total_discounted_price}}
Το καλάθι είναι άδειο.
Αρχική τιμή: {{order.total_cost}}
ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}

Πολιτική ακυρώσεων/επιστροφών

Πολιτική ακυρώσεων/επιστροφών

1.Επιστροφή προϊόντων λόγω υπαναχώρησης.

Η «Εταιρία» ενημερώνει τον «Χρήστη» ότι έχει δικαίωμα , εντός των ορίων και  υπό τη ρητή επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας, να επιστρέψει στην «Εταιρία» το-α προϊόν-ντα , που έχει αγοράσει από την «Ιστοσελίδα», ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση της πώλησης  υπό την προϋπόθεση επιστροφής του παραστατικού αγοράς και την τήρηση των σχετικών όρων , όπως κατωτέρω περιγράφονται.

ι. Περιγραφή δικαιώματος υπαναχώρησης και προθεσμία ασκήσεως. 

Ο «Χρήστης» έχει δικαίωμα εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που απέκτησε ο ίδιος   ή  τρίτο πρόσωπο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο τη φυσική κατοχή των αγαθών, να προβεί χωρίς να αναφέρει το λόγο σε υπαναχώρηση από την  αγορά την οποία έχει πραγματοποιήσει μέσω της «Ιστοσελίδας»

ιι. Τρόπος άσκησης δικαιώματος.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ο «Χρήστης» δύναται να το ασκήσει αποστέλλοντας  σε κάθε περίπτωση και τα προϊόντα στην «Εταιρία»

α. είτε αποστέλλοντας στο hi@sardelucky.com ,πάντα εντός της προθεσμίας που αναφέρεται ως άνω,  το κείμενο της δήλωσης υπαναχώρησης το οποίο μπορεί να βρει εδώ  και εφόσον έχει προηγουμένως συμπληρώσει με λεπτομέρεια τα στοιχεία που απαιτούνται  και

β.  είτε  προβαίνοντας σε οποιαδήποτε  άλλη   σαφή δήλωση  προς την «Εταιρία» της  βούλησης του  να υπαναχωρήσει  από την αγορά την οποία έχει πραγματοποιήσει μέσω της «Ιστοσελίδας»  και αποστέλλοντας αυτή στην «Εταιρία»

Ειδικά στην περίπτωση που ο «Χρήστης»  αποστείλει ηλεκτρονικά τη δήλωση για υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς η «Εταιρία» θα αποστείλει αμελλητί προς το «Χρήστη» επιβεβαίωση παραλαβής της δήλωσής του αυτής.

ιιι. Υποχρεώσεις Χρήστη  σε περίπτωση υπαναχώρησης.

α. Ο «Χρήστης» , ο οποίος θα προβεί στην άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω υποχρεούται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως  εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που  ενημέρωσε  την «Εταιρία», σύμφωνα με την προβλεπόμενη ως άνω διαδικασία,  σχετικά με την απόφασή του  να υπαναχωρήσει  από την αγορά στην οποία έχει προβεί  μέσω της «Ιστοσελίδας» , να αποστείλει πίσω τα προϊόντα

       Η προθεσμία αυτή τηρείται εάν ο «Χρήστης» επιστρέψει στείλει πίσω τα αγαθά πριν την εκπνοή των 14 ημερολογιακών ημερών .

β.  Τα έξοδα επιστροφής  των προϊόντων   στην  «Εταιρία» βαρύνουν τον «Χρήστη»  και η επιστροφή του πραγματοποιείται από τις συνεργαζόμενες με την «Εταιρία» εταιρίες μεταφορών και ταχυμεταφορών

γ.  Ο «Χρήστης» υποχρεούνται μαζί με τα προϊόντα που θα επιστρέψει στην «Εταιρία»  να επιστρέψει και το παραστατικό που είχε εκδώσει η «Εταιρία» για την πώληση των προϊόντων

δ.  Τα προϊόντα που θα επιστραφούν στην «Εταιρία»  από τον «Χρήστη» δεν θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί   ή να έχουν υποστεί οποιαδήποτε ζημία. Επομένως ο «Χρήστης»  πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς να έχει αφαιρέσει  τα καρτελάκια που πιθανόν να φέρουν  τα προϊόντα .  Ο «Χρήστης» πρέπει να επιστρέφει τα προϊόντα στην αρχική τους συσκευασία και να έχει χειριστεί τα προϊόντα χωρίς να έχουν υποστεί αλλοιώσεις είτε αυτά είτε η αρχική τους συσκευασία. Σε κάθε περίπτωση ο «Χρήστης» φέρει την ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από το χειρισμό , που δεν ήταν απαραίτητος για να  διαπιστώσει τη φύση  , τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων.

ε. Ο «Χρήστης» είτε στην περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας είτε στην περίπτωση που έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή είναι υποχρεωμένος να υποδείξει στην «Εταιρία» αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση του ποσού που πρέπει  να πληρώσει η «Εταιρία».

ιv. Υποχρεώσεις Εταιρίας σε περίπτωση υπαναχώρησης «Χρήστη» .

α. Η «Εταιρία», χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση θα επιστρέψει στον «Χρήστη» κάθε πληρωμή που έλαβε από  τον τελευταίο και πάντως εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του «Χρήστη», σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα στην οικεία παράγραφο, να υπαναχωρήσει από την αγορά.

β. Κατά παρέκκλιση η «Εταιρία» δεν απαιτείται να επιστρέψει στο «Χρήστη» πρόσθετες δαπάνες που κατέβαλε ο «Χρήστης»  π.χ. στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» είχε επιλέξει ταχύτερο τρόπο παράδοσης των προϊόντων με επιβάρυνση οικονομική δική του.

γ. Η «Εταιρία» θα επιστρέψει τα χρήματα στον «Χρήστη» χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα με τα οποία έλαβε τα χρήματα από τον «Χρήστη» κατά τη σύναψη της πώλησης. Στην περίπτωση κατά την οποία ο «Χρήστης» είχε επιλέξει , ως τρόπο εξόφλησης την αντικαταβολή η «Εταιρία» θα επιστρέψει τα χρήματα στο «Χρήστη» με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του «Χρήστη» , τον οποίο πρέπει να  έχει συμπληρώσει προσηκόντως και ευκρινώς στη φόρμα της δήλωσης υπαναχώρησης ή να τον έχει γνωστοποιήσει στην «Εταιρία» ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση οποιασδήποτε άλλης δήλωσης του περί υπαναχώρησης από την αγορά .

Η «Εταιρία» θα επιστρέψει στο «Χρήστη» κάθε πληρωμή  με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και στην περίπτωση κατά την οποία η πώληση έχει συναφθεί μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας.

δ. Η «Εταιρία» μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή των χρημάτων στο «Χρήστη» μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής – «Χρήστης»  να παράσχει αποδείξεις  ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα , όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο

 

2. Επιστροφή  λόγω ύπαρξης ελαττώματος

Ο «Χρήστης» έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση , τη διόρθωση του προϊόντος , το οποίο αγόρασε μέσω της «Ιστοσελίδας»  ή να του επιστραφούν τα χρήματα που κατέβαλε ή να μειωθεί το τίμημα ,  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  περί  πώλησης των άρθρων 534 Α.Κ  και ειδικότερα για την αντικατάσταση ή την υπαναχώρηση ή τη μείωση του τιμήματος , στην περίπτωση που πρόκειται για ελαττωματικό προϊόν .

Στην περίπτωση αυτή ρητώς συμφωνείται  ότι  όλα τα ανωτέρω δικαιώματα τελούν υπό τη ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της «Εταιρίας» περί ελέγχου και διαπίστωσης ύπαρξης ελαττώματος ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας  του προϊόντος.

Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύπαρξη ελαττωματικού προϊόντος τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την «Εταιρία».